June 2007

Michael H C Baker
CLAPHAM YARD
CLAPHAM YARD